Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

38.4 Ryzyko walutowe

Ekspozycja na ryzyko walutowe  Zarządzanie ryzykiem
Ryzyko walutowe związane jest z możliwością występowania wahań kursów walutowych, które prowadzić mogą w konsekwencji do  zmian w generowanych przez Grupę przepływach pieniężnych. 

Ekspozycja na ryzyko walutowe Grupy wynika w szczególności z konieczności realizacji obowiązku dotyczącego  zakupu  oraz  przedłożenia do umorzenia uprawnień do emisji, ponoszonych wydatków inwestycyjnych oraz realizacji umów na świadczenie usług przez kontrahentów, których wynagrodzenie denominowane jest w walutach obcych. 

Działania zabezpieczające są podejmowane w oparciu o obowiązującą w Grupie Politykę zarządzania ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej w Grupie ENEA. 

Ryzyko  walutowe  zabezpieczane  jest  głównie przy wykorzystaniu terminowych transakcji walutowych FX Forward. Celem podejmowanych działań zabezpieczających przed ryzykiem kursowym jest zagwarantowanie stałego poziomu wartości przepływów pieniężnych w walucie krajowej generowanych w związku z prowadzoną działalnością operacyjną i inwestycyjną. 

W celu uzyskania jak najwyższej efektywności zabezpieczenia kontrakty FX Forward zawierane są na okresy oraz kwoty odpowiadające składowym ekspozycji na  ryzyko  walutowe.  W  konsekwencji,  powoduje to powstawanie ekonomicznego powiązania pomiędzy tzw. pozycjami bazowymi oraz zabezpieczającymi je instrumentami pochodnymi. Przy ścisłym powiązaniu pozycji zabezpieczanej  i  instrumentu  zabezpieczającego za podstawowe źródło nieefektywności powiązań można uznać nienależyte wywiązanie się przez kontrahentów z zawartych umów lub zaistnienie ewentualnych korekt terminów  płatności  w  ramach  umów  zawartych z kontrahentami. 

Zgodnie z Polityką zarządzania ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej w Grupie ENEA działania zabezpieczające realizowane są każdorazowo w oparciu o strategie zabezpieczające ryzyko walutowe, które zatwierdzane są każdorazowo przez Komitet Ryzyka Grupy ENEA. Zgodnie z przyjętymi regulacjami Grupa zabezpiecza całość ekspozycji na ryzyko walutowe uznanej za istotną, tzn. taką, która przekracza wartość limitu na ekspozycję. Grupa stosuje w tym zakresie rachunkowość zabezpieczeń.

Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2021 r. ENEA S.A. zawarła 9 transakcji FX Forward o łącznej wartości 1 116 tys. EUR. Ostatnia transakcja FX FORWARD została rozliczona w grudniu 2021 r., w związku z czym aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej, dotyczące wyceny FX FORWARD na 31 grudnia 2021 r., wyniosły 0,00 zł (na 31 grudnia 2020 r. 0,00 zł). 

ENEA Trading Sp. z o.o. zawarła w 2021 r. 343 transakcje FX Forward na wartość 1 002 082 tys. EUR. Wycena księgowa tych instrumentów na 31 grudnia 2021 r. wynosiła 142 217 tys. zł. ENEA Trading Sp. z o.o. zawarła w 2020 r. 160 transakcji FX Forward na wartość 273 645 tys. EUR. Wycena księgowa instrumentów na 31 grudnia2020 r. wynosiła 42 279 tys. zł. 

ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. zawarła w 2021 r. 6 transakcji FX Forward o łącznej wartości 1 901 tys. EUR. Wycena instrumentów na 31 grudnia 2021 r. wyniosła (12) tys. zł. 

ENEA Elektrownia Połaniec S.A. zawarła w 2021 r. 6 transakcji FX Forward o łącznej wartości 512 tys. EUR. Wycena instrumentów na 31 grudnia 2021 r. wynosiła (34) tys. zł (na 31 grudnia 2020 r. 0 tys. zł). 

ENEA Centrum Sp. z o.o. zawarła w 2021 r. 1 transakcję FX Forward o łącznej wartości 4 826 tys. EUR. Wycena instrumentów na 31 grudnia 2021 r. wyniosła (388) tys. zł (na 31 grudnia 2020 r. 0 tys. zł). 

Poniższa tabela prezentuje ekspozycję Grupy na ryzyko zmiany kursów walutowych: 

 Stan na 31 grudnia 2021  Stan na 31 grudnia 2020
Wynik finansowy Wynik finansowy Wynik finansowy
Wartość księgowa w tym wartość w EUR wyrażona w walucie funkcjonalnej (zł) Wzrost kursu +1% Spadek kursu -1% w tym wartość w USD wyrażona w walucie funkcjonalnej (zł) Wzrost kursu +1% Spadek kursu -1% Wartość księgowa w tym wartość w EUR wyrażona w walucie funkcjonalnej (zł) Wzrost kursu +1% Spadek kursu -1%
Aktywa finansowe
Środki pieniężnie i ich ekwiwalenty 4 153 553 1 948 247 19 482 (19 482) 75 941 759 (759) 1 941 554 500 960 5 010 (5 010)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2 626 611 731 227 7 312 (7 312) 1 648 562 305 850 3 059 (3 059)
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 614 352 142 217 1 422 (1 422) 139 851 42 279 423 (423)
Zobowiązania finansowe 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (4 191 685) (4 563) (46) 46 (4 588) (46) 46 (1 680 850) (303) (3) 3
Ekspozycja netto  3 202 831  2 817 128  71 353  2 049 117  848 786 
Wpływ na wynik przed opodatkowaniem  28 170  (28 170)  713  (713)  8 489  (8 489) 
Podatek 19% (5 352) 5 352 (135) 135 (1 613) 1 613
Ekspozycja netto po opodatkowaniu  22 818  (22 818)  578  (578)  6 876  (6 876) 

Wyniki wyszukiwania