Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

38.5 Ryzyko stóp procentowych

Ekspozycja na ryzyko stóp procentowych Zarządzanie ryzykiem 
Ryzyko zmiany stóp procentowych związane jest z negatywnym wpływem zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową Grupy Kapitałowej ENEA. Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej wynika z zawartych umów kredytowych oraz umów programów emisji obligacji. 

Z uwagi na obowiązujący w Grupie model aranżowania finansowania, ryzyko stopy procentowej jest identyfikowane oraz podlega zarządzaniu (kwantyfikowanie, mitygowanie) przez Jednostkę Dominującą. Aranżowanie finansowania odbywa się w oparciu o oprocentowanie zmienne, które kalkulowane jest w korelacji ze stawkami rynkowymi (międzybankowymi).   Działania   zabezpieczające w obszarze stopy procentowej realizowane są w oparciu 

  • Politykę zarządzania ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej w Grupie ENEA. 

Zgodnie z ww. Polityką – ekspozycja na ryzyko stóp procentowych identyfikowana jest wyłącznie w oparciu 

  • stronę zobowiązaniową planowanych przepływów pieniężnych, bez uwzględniania wartości inwestycji finansowych (które cechują się niższym tenorem, niż zobowiązania  finansowe)  –  przy  czym  dotyczy to wyłącznie zobowiązań finansowych o charakterze długoterminowym.
Zgodnie z Polityką zarządzania ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej w Grupie ENEA działania zabezpieczające realizowane są każdorazowo w oparciu o strategie zabezpieczające ryzyko stopy procentowej, które zatwierdzane każdorazowo przez Komitet Ryzyka Grupy ENEA. Grupa ogranicza ryzyko stopy procentowej poprzez zawieranie kontraktów wymiany płatności odsetkowych (ang. IRS – Interest Rate Swap). Wykorzystanie instrumentów zabezpieczających umożliwia wymianę serii płatności odsetkowych w tej samej walucie, naliczanych od uzgodnionej kwoty nominalnej i dla ustalonego okresu, przy czym Grupa płaci odsetki oparte na stałym oprocentowaniu, natomiast druga strona transakcji (bank) na oprocentowaniu zmiennym. W celu uzyskania jak największej efektywności zabezpieczenia parametry instrumentu zabezpieczającego są tożsame z warunkami transakcji zabezpieczanej (tzw. pozycji bazowej). W konsekwencji, prowadzi to do powstania powiązania ekonomicznego między  poszczególnymi  płatnościami  wynikającymi z obsługi finansowania zewnętrznego oraz zabezpieczającymi je instrumentami pochodnymi. Przy  ścisłym  powiązaniu  pozycji  zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego za podstawowe źródło nieefektywności powiązań uznaje się ryzyko nienależytego wywiązania się przez kontrahentów z zawartych umów (na podstawie których zawierane są transakcje zabezpieczające) lub wcześniejsze rozliczenie pozycji zabezpieczanej.

Na 31 grudnia 2021 r. Grupa posiada zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i dłużnych papierów wartościowych w wysokości 6 634 805 tys. zł. Wartość zadłużenia, o którym mowa powyżej, została zabezpieczona w 60,2% transakcjami zabezpieczającymi ryzyko stopy procentowej (instrumenty IRS). 

Poniższa tabela przedstawia profil podatności Grupy na ryzyko zmiany stóp procentowych poprzez prezentację aktywów i zobowiązań finansowych w podziale według zmiennych i stałych stóp procentowych:

Stan na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Instrumenty o stałej stopie procentowej
Aktywa finansowe 6 032 475 3 318 473
Zobowiązania finansowe (5 188 699) (2 843 605)
Wpływ zabezpieczenia IRS (3 994 668) (4 672 992)
Razem  (3 150 892)  (4 198 124) 
Instrumenty o zmiennej stopie procentowej 
Aktywa finansowe 1 309 751 737 229
Zobowiązania finansowe (6 280 570) (7 255 663)
Wpływ zabezpieczenia IRS 3 994 668 4 672 992
Razem  (976 151)  (1 845 442) 

W ramach aktywów finansowych o stałej stopie procentowej Grupa prezentuje przede wszystkim środki pieniężne deponowane na lokatach, należności handlowe, które oprocentowane stałą stopą procentową odsetek karnych tylko w przypadku przekroczenia terminu płatności oraz aktywa z tytułu umów z klientami. 

Transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2021 r. ENEA S.A. zawarła dwie nowe transakcje zamiany stóp procentowych (Interest Rate Swap) dla ekspozycji o wartości 878 000 tys. zł. Stopa procentowa wynikająca z zawartych kontraktów zamiany stóp procentowych będzie obowiązywała od marca 2022 r. Łączna wartość ekspozycji dotycząca obligacji i kredytów zabezpieczona transakcjami IRS na 31 grudnia 2021 r. wynosiła 3 994 668 tys. zł. Ponadto ENEA S.A. posiada kredyty oprocentowane wg. stałej stopy procentowej o łącznym wolumenie 593 094 tys. zł. Zawarte transakcje wpływają w istotny sposób na przewidywalność strumieni wydatków i kosztów finansowych. Wycena tych instrumentów jest prezentowana w pozycji: Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej. Instrumenty pochodne są traktowane, jako zabezpieczenie przepływów, w związku, z czym, są ujmowane i rozliczane w księgach z zastosowaniem zasad dotyczących rachunkowości zabezpieczeń. 

Poniższa tabela przedstawia wpływ zmiany stopy procentowej na wynik finansowy Grupy w odniesieniu do instrumentów oprocentowanych zmienną stopą procentową:

Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020
Wartość księgowa Wpływ ryzyka stopy procentowej na wynik finansowy (okres 12 miesięcy) Wartość księgowa Wpływ ryzyka stopy procentowej na wynik finansowy (okres 12 miesięcy)
+ 1 p.p. – 1 p.p. + 1 p.p. – 1 p.p.
Aktywa finansowe 
Środki pieniężne 602 988 6 030 (6 030) 245 359 2 454 (2 454)
Środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń 147 671 1 477 (1 477) 141 591 1 416 (1 416)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 559 092 5 591 (5 591) 350 279 3 503 (3 503)
Instrumenty pochodne 135 150
Wpływ na wynik przed opodatkowaniem  13 098  (13 098)  7 373  (7 373) 
Podatek 19% (2 489) 2 489 (1 401) 1 401
Wpływ na wynik po opodatkowaniu  10 609  (10 609)  5 972  (5 972) 
Zobowiązania finansowe 
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe (6 280 570) (62 806) 62 806 (7 255 663) (72 557) 72 557
Instrumenty pochodne (139 673)
Wpływ na wynik przed opodatkowaniem  (62 806)  62 806  (72 557)  72 557 
Podatek 19% 11 933 (11 933) 13 786 (13 786)
Wpływ na wynik po opodatkowaniu  (50 873)  50 873  (58 771)  58 771 
Razem  (40 264)  40 264  (52 799)  52 799 

Na 31 grudnia 2021 r. aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej, dotyczące wyceny IRS, wyniosły 135 150 tys. zł (na 31 grudnia 2020 r. zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej, dotyczące wyceny IRS, wyniosły 139 673 tys. zł). Istotny wpływ na jej wysokość miały trzykrotne decyzje Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp procentowych.

Wyniki wyszukiwania