Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

39. Transakcje z jednostkami powiązanymi

Spółki Grupy Kapitałowej zawierają transakcje z następującymi podmiotami powiązanymi: 

  • transakcje ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej – transakcje te są eliminowane na etapie konsolidacji, 
  • transakcje zawarte pomiędzy Grupą a Członkami Władz Grupy, które podzielić należy na dwie kategorie: 
  • wynikające z powołania na Członków Rad Nadzorczych, 
  • wynikające z innych umów o charakterze cywilno-prawnym, 
  • transakcje z podmiotami powiązanymi ze Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. 

Transakcje z członkami Władz Grupy

Rok zakończony
Tytuł Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Spółki
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Wynagrodzenia z tytułu kontraktów menadżerskich i umów konsultingowych 5 248* 6 491**
Wynagrodzenia z tytułu powołania do organów zarządzających lub nadzorujących 788 771
Pozostałe świadczenia
Razem 5 248  6 491  788  771 
* Wynagrodzenie obejmuje premie za 2020 r. dla obecnych i byłych Członków Zarządu w wysokości 1 632 tys. zł oraz zakaz konkurencji dla byłych Członków Zarządu w wysokości 138 tys. zł.
** Wynagrodzenie obejmuje premie za 2018 r. i za 2019 r. w wysokości 2 811 tys. zł oraz zakaz konkurencji, odprawy dla byłych Członków Zarządu w wysokości 893 tys. zł.

Na 31 grudnia 2021 r. zobowiązania z tytułu kontraktów menadżerskich i umów konsultingowych wobec Członków Zarządu wynoszą 207 tys. zł (na 31 grudnia 2020 r. odpowiednio 480 tys. zł). Rezerwa na premię dla Zarządu na 31 grudnia 2021 r. wynosi 3 420 tys. zł (na 31 grudnia 2020 r. odpowiednio 2 032 tys. zł), kwoty rezerw nie są uwzględnione w powyższej tabeli. 

Transakcje dotyczące pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przedstawiono w tabeli poniżej: 

Organ Stan na Udzielono od Spłaty do Stan na
1 stycznia 2021 31 grudnia 2021
Rada Nadzorcza Spółki 26 (5) 21
Razem 26  −  (5)  21 

Organ Stan na Udzielono od Spłaty do Stan na
1 stycznia 2020 31 grudnia 2020
Rada Nadzorcza Spółki 26 26
Razem  −  26  −  26 

Inne transakcje, wynikające z umów cywilno-prawnych zawartych pomiędzy Jednostką Dominującą a Członkami Władz Jednostki Dominującej dotyczą przede wszystkim wykorzystania przez Członków Zarządu ENEA S.A. samochodów służbowych dla celów prywatnych. 

Członkowie władz Grupy oraz bliscy członkowie ich rodzin nie dokonywali istotnych transakcji ze spółkami Grupy mających wpływ na wynik oraz sytuację finansową Grupy. 

Transakcje z podmiotami powiązanymi ze Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Grupa zawiera również transakcje handlowe z jednostkami administracji państwowej i samorządowej oraz podmiotami będącymi własnością Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przedmiotem tych transakcji są głównie: 

  • zakupy węgla, energii elektrycznej, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii w zakresie energii odnawialnej oraz energii produkowanej w kogeneracji z ciepłem, usługi przesyłowej i dystrybucyjnej, które Grupa realizuje od podmiotów zależnych od Skarbu Państwa, 
  • sprzedaż energii elektrycznej, usługi dystrybucyjnej, przyłączenia do sieci i pozostałych powiązanych z tym opłat oraz węgla, którą Grupa realizuje zarówno dla organów administracji państwowej, samorządowej (sprzedaż odbiorcom końcowym) jak i spółek zależnych od Skarbu Państwa (sprzedaż hurtowa oraz detaliczna – odbiorcom końcowym). 

Transakcje te przeprowadzane są na zasadach rynkowych, a warunki nie odbiegają od stosowanych w transakcjach z innymi podmiotami. Grupa nie prowadzi ewidencji umożliwiającej agregowanie wartości wszystkich transakcji realizowanych ze wszystkimi instytucjami państwowymi oraz podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa. 

Dodatkowo Grupa zidentyfikowała transakcje z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa o charakterze finansowym, tj. z bankami, które są gwarantami w programach emisji obligacji. Wśród tych podmiotów znajdują się: PKO BP S.A., Pekao S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Szczegółowe informacje dotyczące programów emisji obligacji zostały zaprezentowane w nocie 30. 

Wśród podmiotów będących spółkami zależnymi od Skarbu Państwa największym kontrahentem – odbiorcą Grupy ENEA jest Grupa Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wartość sprzedaży netto w roku 2021 była na poziomie 1 340 737 tys. zł. (w roku 2020 była to Grupa Azoty – sprzedaż na poziomie 357 811 tys. zł), największym kontrahentem – dostawcą jest Grupa Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wartość zakupów netto 1 894 781 tys. zł (w roku 2020 była to również Grupa PSE – zakupy na poziomie 1 100 112 tys. zł). 

Transakcje z podmiotami współkontrolowanymi i stowarzyszonymi

Poniższa tabela przedstawia najistotniejsze transakcje z podmiotami współkontrolowanymi i stowarzyszonymi: 

Stan na
Rok zakończony 31 grudnia 2021 31 grudnia 2021
Sprzedaż Zakupy Należności Zobowiązania
Podmioty będące spółkami współkontrolowanymi 102 615 376 491 24 047 39 347
Podmioty będące spółkami stowarzyszonymi 144 11 924 4 748

Stan na
Rok zakończony 31 grudnia 2020 31 grudnia 2020
Sprzedaż Zakupy Należności Zobowiązania
Podmioty będące spółkami współkontrolowanymi 90 132 411 520 48 790 73 205
Podmioty będące spółkami stowarzyszonymi 165 6 169 17 81 619

Wyniki wyszukiwania