Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

40. Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

Poniższa tabela prezentuje uzgodnienie zmian kapitału obrotowego w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych do zmian w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej: 

Rok zakończony
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Zmiana stanu praw do emisji CO2 w bilansie  (330 919)  (1 153 931) 
Zmiana stanu praw do emisji CO2 w cash flow  (330 919)  (1 153 931) 
Zmiana stanu zapasów w bilansie  14 055  246 320 
korekta amortyzacji o zmianę stanu produktów i świadczenia na własne potrzeby (3 125)
amortyzacja materiałów wielokrotnego użytku (1 270) (4 454)
Zmiana stanu zapasów w cash flow  9 660  241 866 
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności i aktywów z tytułu umów z klientami w bilansie  (1 271 044)  (51 431) 
kompensata VAT z podatkiem dochodowym (2 946) 1 429
koszty transakcyjne 436 2 055
należności z tytułu CIT 1 492 (140)
programy obligacji (30) (917)
leasing finansowy 517 (219)
inne 481 (1 652)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności i aktywów z tytułu umów z klientami w cash flow  (1 271 094)  (50 875) 
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań i zobowiązań z tytułu umów z klientami w bilansie 2 595 662  279 265 
zobowiązania inwestycyjne (20 000) 44 562
zarachowane i niezapłacone odsetki 51
korekta zobowiązań inwestycyjnych o VAT naliczony 23 740 18 720
kompensata zobowiązań z nadpłatą w podatku CIT 8 428 9 057
pożyczka 80 000
inne (146) (475)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań i zobowiązań z tytułu umów z klientami w cash flow 2 607 735  431 129 
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w bilansie  (107 622)  145 284 
zyski/straty aktuarialne odniesione w ICD 103 808 (77 658)
inne (530) 68
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w cash flow  (4 344)  67 694 
Zmiana stanu rozliczenia dochodu z tytułu dotacji oraz usług modernizacji oświetlenia drogowego w bilansie 120 619  34 253 
środki trwałe otrzymane nieodpłatnie (467) (995)
inne 1
Zmiana stanu rozliczenia dochodu z tytułu dotacji oraz usług modernizacji oświetlenia drogowego w cash flow 120 152  33 259 
Zmiana stanu pozostałych rezerw na zobowiązania i inne obciążenia w bilansie  1 061 759  956 158 
eliminacja zmiany stanu rezerwy na Fundusz Likwidacji Kopalni 84 750 (31 123)
utworzenie/odwrócenie rezerwy na rozliczenia ze spółką Elektrownia Ostrołęka 175 707 (222 200)
inne (9 880) 75
Zmiana stanu pozostałych rezerw na zobowiązania i inne obciążenia w cash flow  1 312 336  702 910 

Nabycie aktywów finansowych

W pozycji „Nabycie aktywów finansowych” w działalności inwestycyjnej Grupa wykazuje ruchy na lokatach o terminie zapadalności powyżej 3 miesięcy, a w pozycji „Wpływ ze zbycia aktywów finansowych” ruchy na lokatach o terminie zapadalności powyżej 3 miesięcy oraz sprzedaż udziałów w PGE EJ 1. 

Poniższe tabele prezentują uzgodnienie zadłużenia w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych: 

Uzgodnienie kredytów bankowych i pożyczek

Stan na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Stan na 1 stycznia  1 953 764  2 130 633 
Otrzymane kredyty i pożyczki 1 275 2 308
Spłata kredytów i pożyczek (217 154) (176 371)
Wycena i koszty transakcyjne 1 266 (2 806)
Stan na 31 grudnia  1 739 151  1 953 764 

Uzgodnienie obligacji

Stan na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Stan na 1 stycznia  5 878 053  7 775 391 
Wykup obligacji (997 110) (1 894 310)
Wycena i koszty transakcyjne 14 711 (3 028)
Stan na 31 grudnia  4 895 654  5 878 053 

Wyniki wyszukiwania