Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

43.3 Pozostałe postępowania sądowe

Postępowania przed sądami administracji publicznej spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. dotyczą głównie sporów z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie podatku od nieruchomości. Kwestia wywodzi się z tego, iż spółka LWB, sporządzając deklaracje z tytułu podatku od nieruchomości nie uwzględniała (podobnie jak inne spółki górnicze w Polsce) dla potrzeb kalkulacji tego podatku wartości podziemnych wyrobisk górniczych, ani też wartości wyposażenia, które się w nich znajduje. Sprawy dotyczą zarówno zwrotu nadpłat, jak również ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości. 

W celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami dla Grupy w postaci odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości, w przypadku gdyby decyzje Gmin uwzględniające w podstawie opodatkowania wyposażenie i obudowę znajdujące się w wyrobiskach górniczych zostały ostatecznie utrzymane, w połowie 2019 roku LWB podjęła decyzję o uwzględnieniu dla potrzeb kalkulacji tego podatku wartości podziemnych wyrobisk górniczych oraz wyposażenia (w związku z pojawieniem się przeważającej linii orzecznictwa w zakresie opodatkowania elementów wchodzących w skład wyrobisk górniczych).

Zarząd ENEA S.A. złożył w grudniu 2018 r. odpowiedź na pozew w sprawie z powództwa akcjonariusza Spółki Fundacji „CLIENTEARTH Prawnicy dla ziemi” z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie ustalenie nieistnienia lub ewentualnie o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z 24 września 2018 r. w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C i zażądał oddalenia powództwa w całości jako bezzasadnego oraz zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego. 10 kwietnia 2019 r. odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie, na rozprawę nie byli wzywani świadkowie. Sąd zobowiązał Spółkę do złożenia Umowy Inwestycyjnej w terminie 14 dni, co najmniej w zakresie punktów od 1 do 8 (w szczególności pkt. 8.6) pod rygorem ujemnych skutków procesowych wskazanych w art. 233 § 2 k.p.c. Pełnomocnik ENEA S.A. złożył zastrzeżenie do protokołu w trybie art. 162 k.p.c. 24 kwietnia 2019 r. Spółka złożyła Umowę Inwestycyjną. Sąd postanowił odroczyć rozprawę do 17 lipca 2019 r. 31 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił powództwo w zakresie roszczenia głównego i stwierdził nieważność Uchwały. 17 września 2019 r. pełnomocnik ENEA S.A. złożył apelację od wyroku z 31 lipca 2019 r. Strona powodowa złożyła odpowiedź na apelację, na którą pełnomocnik ENEA S.A. złożył replikę. 8 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację Spółki od wyroku Sądu Okręgowego. Jak zostało wskazane w ustnych zasadniczych powodach rozstrzygnięcia, Sąd Apelacyjny uznał, że wyrok Sądu Okręgowego odpowiada prawu, ponieważ Uchwała jest nieważna z tego względu, iż podjęcie Uchwały naruszało podział kompetencji między organami spółki handlowej. W konsekwencji, z dniem 8 lipca 2020 r. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu stwierdzający nieważność Uchwały stał się prawomocny. Grupa oceniła wpływ tego zdarzenia jako neutralny dla raportowanych danych. 

Zarząd ENEA S.A. złożył w grudniu 2018 r. odpowiedź na pozew w sprawie z powództwa Międzyzakładowego Związku Zawodowego Synergia Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA z siedzibą w Poznaniu o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z 24 września 2018 r. w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C i zażądał oddalenia powództwa w całości jako bezzasadnego oraz zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego. Termin rozprawy wyznaczono na 8 maja 2019 r. Rozprawa ta nie odbyła się, podobnie jak kolejne wyznaczone na 30 lipca 2019 r. i 1 października 2019 r. Postępowanie zostało zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie z powództwa akcjonariusza Spółki Fundacji „CLIENTEARTH Prawnicy dla ziemi”. Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z 26 maja 2021 r. umorzył postępowanie. 

Zarząd spółki ENEA Elektrownia Połaniec S.A. („EEP”) 23 czerwca 2021 r. powziął informację od Ministra Klimatu i Środowiska o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie otrzymanej przez EEP pomocy publicznej w formie uprawnień do emisji CO2 do 2016 r. z tytułu zrealizowanych modernizacji bloków energetycznych w latach 2013- 2016 (zadań ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym). Zarząd EEP wskazuje, iż postępowanie dotyczy okresu w którym EEP była własnością Grupy Kapitałowej ENGIE (ENGIE International Holdings B.V.). 

Szacowana wartość uzyskanej wówczas pomocy publicznej rozumianej jako suma cen uprawnień według stanu na dzień przyznania kolejnych transz uprawnień w powyższych latach szacowana jest na ok. 170 mln zł powiększone o ewentualne odsetki karne. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarząd EEP uznaje, iż efekt ekologiczny dla zrealizowanych inwestycji został osiągnięty, przy czym efekt ekologiczny dla ww. inwestycji został również potwierdzony przez zewnętrznego i niezależnego audytora w latach 2016 oraz 2017. 

21 lipca 2021 r. Zarząd EEP przedłożył do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wyjaśnienia potwierdzające efekt ekologiczny dla ww. inwestycji wraz z rozszerzeniem opinii niezależnego audytora. Zarząd w swojej odpowiedzi na zawiadomienie wniósł również do Ministra Klimatu i Środowiska o umorzenie przedmiotowego postępowania administracyjnego. 

9 sierpnia 2021 r. Zarząd EEP powziął informację o decyzji Ministra Klimatu i Środowiska o umorzeniu w całości postępowania. 

Wyniki wyszukiwania