Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

43.2 Postępowania toczące się przed sądami powszechnymi

Postępowania z powództwa Grupy

Postępowania wszczynane przed sądami powszechnymi z powództwa ENEA S.A. oraz ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczą dochodzenia należności z tytułu dostarczania energii elektrycznej (tzw. sprawy za energię) oraz dochodzenia należności z innych tytułów – nielegalnego poboru energii elektrycznej, przyłączeń do sieci i innych usług specjalistycznych (tzw. sprawy za nie energię). 

Postępowania wszczynane przed sądami powszechnymi z powództwa ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. dotyczą przede wszystkim odszkodowań oraz kar umownych od kontrahentów spółki. 

Na 31 grudnia 2021 r. przed sądami powszechnymi toczyło się łącznie 18 569 spraw z powództwa Grupy na łączną kwotę 161 383 tys. zł (na 31 grudnia 2020 r. toczyło się 13 046 spraw o łącznej wartości 173 165 tys. zł). 

Wynik żadnej ze spraw nie jest istotny dla wyniku finansowego Grupy Kapitałowej. 

Postępowania przeciwko Grupie

Postępowania przeciwko Grupie wszczynane są zarówno z powództwa osób fizycznych, jak i prawnych. Dotyczą one m.in. kwestii takich jak: odszkodowania za przerwy w dostawach energii, ustalenie, czy miał miejsce nielegalny pobór energii oraz odszkodowania za korzystanie przez Grupę z nieruchomości, na których znajdują się urządzenia elektroenergetyczne. Za szczególnie istotne Grupa uznaje powództwa dotyczące bezumownego korzystania z nieruchomości niebędących własnością Grupy. 

Występują również roszczenia z tytułu rozwiązanych umów na zakup praw majątkowych (nota 43.6). 

Postepowania sądowe przeciwko ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. dotyczą m.in. odszkodowań oraz zapłaty kar umownych. 

Na 31 grudnia 2021 r. przed sądami powszechnymi toczyły się łącznie 3 563 sprawy przeciwko Grupie na łączną kwotę 1 226 938 tys. zł (odpowiednio na 31 grudnia 2020 r. toczyło się 2 499 spraw o łącznej wartości 936 828 tys. zł). Wynik żadnej ze spraw nie jest istotny dla wyniku finansowego Grupy Kapitałowej. 

Rezerwy związane z tymi sprawami sądowymi prezentowane są w nocie 33. 

Wyniki wyszukiwania