Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

43.5 Sprawy dotyczące niezbilansowania za 2012 r.

30 i 31 grudnia 2014 r. ENEA S.A. wystąpiła z zawezwaniami do próby ugodowej w stosunku do: 

Kwota zawezwania w tys. zł
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 7 410
PKP Energetyka S.A. 1 272
TAURON Polska Energia S.A. 17 086
TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. 1 826
Razem  27 594 

Przedmiotem zawezwań były roszczenia o zapłatę za energię elektryczną niepoprawnie rozliczoną na rynku bilansującym w 2012 r. Zawezwane spółki poprzez niewyrażenie zgody na wystawienie przez ENEA S.A. faktur za rok 2012 bezpodstawnie uzyskały z tego tytułu korzyści majątkowe. 

W związku z brakiem ugodowego rozstrzygnięcia w powyższej sprawie, ENEA S.A. wystąpiła ze stosownymi pozwami przeciwko: 

  • TAURON Polska Energia S.A. – pozew z 10 grudnia 2015 r., 
  • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o. o. – pozew z 10 grudnia 2015 r., 
  • PKP Energetyka S.A. – pozew z 28 grudnia 2015 r., 
  • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – pozew z 29 grudnia 2015 r. 

W sprawie ENEA S.A. przeciwko Tauron Polska Energia S.A. i inni (sygn. akt: XIII GC 600/15/AM), 23 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok oddalający powództwo w całości i zasądził koszty postępowania na rzecz pozwanego oraz podmiotów przypozwanych. 20 maja 2021 r. został doręczony wyrok z pisemnym uzasadnieniem. 10 czerwca 2021 r. ENEA S.A. wniosła apelację do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. W sprawie ENEA S.A. przeciwko TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. (sygn. akt: X GC 546/15), Sąd Okręgowy w Gliwicach 21 grudnia 2021 r. wydał wyrok oddalający powództwo w całości i zasądził koszty postępowania na rzecz pozwanego. 3 marca 2022 r. sąd doręczył wyrok z pisemnym uzasadnieniem. W sprawie przeciwko PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (sygn. akt XVI GC 525/20, poprzednia sygnatura XX GC 1163/15) – postanowieniem z 7 stycznia 2021 r. sąd zawiesił postępowanie na zgodny wniosek stron. Postanowieniem z 19 listopada 2021 r. sąd podjął uprzednio zawieszone postępowanie. Postanowieniem z 1 marca 2022 r., sąd ponownie zawiesił postępowanie na zgodny wniosek stron. 

Z tytułu powyższych spraw w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie zostały rozpoznane żadne kwoty. 

Wyniki wyszukiwania