Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

45. Udział w programie budowy elektrowni atomowej

15 kwietnia 2015 r. KGHM Polska Miedź S.A., PGE S.A., TAURON S.A. i ENEA S.A. zawarły Umowę Nabycia Udziałów w PGE EJ 1. KGHM Polska Miedź S.A., TAURON S.A. oraz ENEA S.A. nabyły od PGE S.A. po 10% udziałów (łącznie 30% udziałów) w PGE EJ 1. ENEA S.A. zapłaciła za nabyte udziały 16 mln zł. Łączne nakłady ENEA wynikające głównie z nabycia udziałów i podwyższenia kapitału zakładowego spółki wyniosły 70 902 tys. zł. 

1 października 2020 r. ENEA S.A., PGE S.A., KGHM Polska Miedź S.A. i TAURON S.A. zawarły ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący nabycia przez Skarb Państwa 100% udziałów w spółce PGE EJ 1. List intencyjny nie pociągał za sobą zobowiązania stron do dokonania transakcji. Decyzja o przeprowadzeniu transakcji uzależniona była od wyników negocjacji w tym zakresie oraz spełnienia innych warunków określonych w przepisach prawa lub dokumentach korporacyjnych. 

26 marca 2021 r. ENEA S.A., PGE S.A., TAURON S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. zawarły ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży udziałów dotycząca nabycia przez Skarb Państwa 100% udziałów w spółce PGE EJ 1 (Umowa Sprzedaży Udziałów). Zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży Udziałów, przeniesienie własności udziałów PGE EJ 1 nastąpiło 31 marca 2021 r. ENEA S.A. sprzedała Skarbowi Państwa 532 523 udziały w PGE EJ 1, stanowiące 10% kapitału zakładowego oraz reprezentujące 10% głosów na zgromadzeniu wspólników PGE EJ 1 i przestała być udziałowcem spółki PGE EJ1. Cena sprzedaży za 100% udziałów wyniosła 531 362 tys. zł, z czego na ENEA przypadło 53 136 tys. zł. 

Ponadto, 26 marca 2021 r. Wspólnicy zawarli z PGE EJ 1 Aneks do Porozumienia z 15 kwietnia 2015 r. w sprawie sporu PGE EJ 1 z konsorcjum WorleyParsons (Porozumienie). Zgodnie z Aneksem, wynikająca z w/w Porozumienia odpowiedzialność Wspólników względem PGE EJ 1 za wynik sporu z konsorcjum WorleyParsons została ograniczona kwotowo, a w przypadku rozstrzygnięcia w/w sporu na korzyść PGE EJ 1 Wspólnikom przysługują odpowiednio świadczenia od PGE EJ 1. Informacje nt. przebiegu sporu pomiędzy PGE EJ 1 a konsorcjum WorleyParsons przekazywane były przez PGE we właściwych raportach okresowych. 

W związku z transakcją nabycia przez Skarb Państwa 100% udziałów w spółce PGE EJ 1 Wspólnicy rozwiązali także Umowę Wspólników z 3 września 2014 r. ze skutkiem od dnia 26 marca 2021 r. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży Udziałów z 26 marca 2021 r. różnica pomiędzy wyceną PGE EJ 1 na 31 grudnia 2020 r. (wycena na potrzeby transakcji) a aktualizacją wyceny na 31 marca 2021 r. (wycena na dzień przeniesienia udziałów) powinna zostać zwrócona przez sprzedające spółki na rzecz Skarbu Państwa („Korekta Ceny”). Wobec powyższego, 2 czerwca 2021 r. ENEA S.A. dokonała rozliczenia Korekty Ceny sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 w części przypadającej na ENEA S.A. tj. dokonała płatności na rzecz Skarbu Państwa w łącznej wysokości 533 tys. zł. 

Wyniki wyszukiwania