Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

47. Wpływ pandemii COVID-19

W marcu 2020 r. wprowadzony został w Polsce stan epidemii wywołany koronawirusem SARS-Cov-2. Występowanie wirusa i powodowane przez niego skutki, podobnie jak i skutki przeciwdziałań podejmowanych przez państwo w celu ograniczenia pandemii, także w 2021 r. nie pozostawały bez wpływu na kondycję gospodarki krajowej. Po ustąpieniu kolejnej fali zachorowań i wdrożeniu programu masowych szczepień z gospodarki krajowej zdjętych została większość ograniczeń, co zaowocowało wyraźnym odbiciem wzrostowym parametrów makroekonomicznych. Dla Grupy ENEA efekty tego przejawiły się w sposób następujący: 

  • W segmencie Wydobycie zauważalne jest zwiększenie zapotrzebowania na węgiel (ok. 31% w stosunku do analogicznego okresu roku 2020). Pandemia COVID-19 nie miała do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania tak znacznego wpływu na działalność spółki Lubelski Węgiel Bogdanka jak w 2020 r. Dodatkowo dzięki staraniom mającym na celu jak największe wykorzystanie zdolności produkcyjnych 
  • wytężonej pracy załogi oraz optymalizacji układu i harmonogramu biegu ścian w okresie wzmożonego popytu na węgiel – możliwe było osiągnięcie rekordowych wyników produkcyjnych, które przełożyły się na wyniki finansowe 2021 r. 
  • W segmencie Obrót w 2021 r., w stosunku do analogicznego okresu 2020 r., nastąpił wzrost łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego o 3 393 GWh, tj. o 16%. Wzrost dotyczył przede wszystkim sprzedaży energii elektrycznej w segmencie odbiorców biznesowych. W segmencie odbiorców biznesowych wolumen sprzedaży energii elektrycznej był wyższy o 3 101 GWh, tj. o 21% i był spowodowany wyższym poziomem zakontraktowania na 2021 rok aniżeli w poprzednim roku. Wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej w segmencie gospodarstw domowych wyniósł 56 GWh, tj. 1 %. Zwiększeniu uległ również wolumen sprzedaży paliwa gazowego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 236 GWh, tj. o 18%. Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w 2021 r. wzrosły, w stosunku do analogicznego okresu 2020 r., o 1 055 mln zł, tj. o 17%. Zwiększeniu uległy przychody zarówno w segmencie odbiorców biznesowych, jak również w segmencie gospodarstw domowych (odpowiednio o 20% i 7%). 
  • W segmencie Wytwarzanie produkcja energii elektrycznej w 2021 r. jest wyższa o 17% w stosunku do analogicznego okresu roku 2020. Przekłada się to na wzrost przychodów tego segmentu (o ok. 21% w stosunku do analogicznego okresu roku 2020). 
  • W segmencie Dystrybucja Grupa zaobserwowała w 2021 r. wzrost sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom końcowym o 5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, spowodowany głównie wzrostem sprzedaży w grupach taryfowych B i G. 
  • Spółka, od początku trwania pandemii, wykonuje regularnie dodatkowe analizy możliwego wpływu związanego z pandemią COVID-19 na poziom odpisów na należności. Efektem tych analiz jest weryfikacja odpisu na oczekiwane straty. Poziom dodatkowego odpisu – od początku prowadzenia tych analiz – jest nieistotny z punktu widzenia sprawozdawczego, niemniej, Grupa ocenia, że w przypadku utrzymywania się ograniczeń związanych z zapobieganiem skutków epidemii COVID-19 i tym samym dalszym ograniczaniem aktywności gospodarczej, nie jest wykluczone pogorszenie się wskaźnika rotacji należności, w związku z ograniczeniem zdolności płatniczych odbiorców energii elektrycznej. 
  • W związku z reorganizacją pracy, zwiększonymi zabezpieczeniami spowodowanymi stanem epidemicznym i czasową niedostępnością wykonawców, Grupa identyfikuje ryzyko przesunięcia terminów zakończenia planowanych remontów i modernizacji jednostek wytwórczych, m.in. dot. konkluzji BAT. Skutki ewentualnej materializacji tego ryzyka będą ograniczone w czasie i uzależnione m.in. od aktualnej sytuacji rynkowej. 

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, rozwój sytuacji w roku 2022 jest trudny do przewidzenia, podobnie jak potencjalne negatywne skutki dla działalności operacyjnej i finansowej Jednostki Dominującej oraz Grupy z tym związane. Ponowne rozprzestrzenianie się wirusa może bowiem powodować przywracanie ograniczeń i spadek aktywności gospodarczej. Grupa podejmuje jednak działania zapobiegawcze, mające na celu mitygowanie tego rodzaju ryzyk. 

W ENEA S.A. funkcjonuje powołany przez Zarząd Sztab kryzysowo-koordynacyjny w ENEA S.A., a we wszystkich spółkach Grupy działają Zespoły, które koordynują zadania związane z zapewnieniem ciągłości działania spółek Grupy ENEA w kontekście zagrożenia koronawirusem. Zarząd ENEA S.A. koordynuje poprzez Sztab całość działań w powyższym zakresie. Sztab i Zespoły podejmują działania zmierzające do ochrony zdrowia pracowników poprzez zapewnienie środków ochrony indywidualnej (m.in.: zapewnienie maseczek, żeli antybakteryjnych, rękawiczek), wdrożenie bezpiecznych zasad pracy (m.in.: wprowadzanie tam, gdzie to jest możliwe trybu pracy zdalnej, ograniczenie spotkań bezpośrednich w miejscach pracy, dezynfekcja pomieszczeń, wprowadzenie limitów pracowników w pomieszczeniach, zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy pracownikami). Podejmowane środki ostrożności w celu przeciwdziałania zakażeniu się koronawirusem wpływają na poziom kosztów działalności operacyjnej, co wraz ze zmianami w poziomie przychodów w ostatecznym rozrachunku wpływa na skonsolidowany wynik finansowy. 

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa nie identyfikuje ryzyka dotyczącego zdolności do kontynuowania działalności. 

Wyniki wyszukiwania