Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

48. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego

W kwietniu 2021 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało dokument „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa” („Program transformacji”), który zawiera koncepcję wydzielenia z grup kapitałowych poszczególnych spółek energetycznych aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych („Aktywa węglowe”). Założenia Programu transformacji przewidują m.in. integrację aktywów węglowych w ramach jednego podmiotu, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – spółki zależnej PGE S.A., która będzie docelowo działała pod firmą Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego („NABE”). 

23 lipca 2021 r. ENEA S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A., ENERGA S.A. oraz Skarb Państwa zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (aneksowane 14 października 2021 r.). Strony porozumienia dostrzegają potrzebę koordynacji współpracy w procesie wydzielenia Aktywów węglowych i ich integracji w NABE. W ramach porozumienia, strony zadeklarowały wzajemną wymianę niezbędnych informacji, w tym dotyczących struktur organizacyjnych, realizowanych procesów i założeń dla kierunku transformacji, których przekazanie nie narusza przepisów prawa. Porozumienie pozwoli na sprawną i efektywną realizację procesu mającego na celu utworzenie NABE. 

15 listopada 2021 r. została zawarta Umowa na świadczenie usług doradztwa strategicznego pomiędzy ENEA S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A. a KPMG Advisory sp. z o.o. sp. k. Umowę zawarto po przeprowadzeniu postępowania zakupowego pn.: Doradztwo strategiczne (z uwzględnieniem usług prawnych i podatkowych) w procesie wydzielenia wytwórczych aktywów węglowych z grup kapitałowych ENEA S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A., ENERGA S.A. 

1 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Program transformacji. Rolą NABE będzie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez stabilne dostawy energii wytwarzanej z węgla. Wydzielenie aktywów węglowych pozwoli grupom energetycznym skupić się na przyspieszeniu inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę przesyłową, a tym samym znacząco wpisze się w transformację energetyczną kraju. 

Wyniki wyszukiwania