Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

49. Sytuacja polityczno – gospodarcza w Ukrainie

24 lutego 2022 r. doszło do ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i rozpoczęcia tym samym konfliktu zbrojnego na dużą skalę. Wydarzenie to ma znaczący wpływ na sytuację społeczną, polityczną i gospodarczą, nie tylko w regionie, ale także globalnie. Grupa na bieżąco analizuje wpływ sytuacji polityczno – gospodarczej w Ukrainie na sprawozdania finansowe oraz bieżące i przyszłe wyniki finansowe i operacyjne Grupy, jednak obecnie nie jest możliwe dokładne określenie skutków tego wpływu. 

Na rynkach towarowych i finansowych widoczna jest podwyższona awersja do ryzyka i duża zmienność cen towarów oraz instrumentów finansowych. Znacząca zmienność cen energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji (EUA) może wpływać na konieczność uzupełniania depozytów zabezpieczających na IRGIT oraz na rynkach zagranicznych organizujących obrót kontraktami na uprawniania do emisji gazów cieplarnianych (The ICE, EEX), a tym samym wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Wzrosty cen surowców wzmacniają oczekiwania na wzrost stóp procentowych (zwiększenie presji inflacyjnej), co może wpłynąć na wzrost kosztów finansowania dłużnego. Wyraźne osłabienie złotego może wpłynąć na wzrost kosztów operacyjnych. 

W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stopnia alarmowego CHARLIE-CRP w spółkach Grupy wdrożone zostały przedsięwzięcia opisane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Ograniczenia w dostępach do systemów IT wskutek utrzymywania stopnia alarmowego CHARLIE-CRP mogą powodować opóźnienia w realizacji projektów i wdrożeń systemów informatycznych 

W segmencie Wydobycie – rozwijana w ostatnim okresie przez LW Bogdanka S.A. sprzedaż eksportowa węgla kamiennego, której zdecydowana większość realizowana była do Ukrainy, osiągnęła w 2021 roku poziom 5,5% przychodów ze sprzedaży spółki. W roku 2022 sprzedaż węgla do Ukrainy, w wyniku konfliktu zbrojnego, powstałych zniszczeń w infrastrukturze oraz wobec zwiększonego ryzyka towarzyszącego dostawom, może być znacząco utrudniona. Obecnie nie można jednak dokładnie przewidzieć skali utrudnień oraz czasu ich występowania. Z drugiej strony, aktualne zapotrzebowanie na węgiel energetyczny w kraju jest bardzo duże, m.in. ze względu na niższą produkcję w Polsce i utrudnienia w imporcie, zatem zdarzenie to nie powinno w istotny sposób wpłynąć na bieżące i przyszłe wyniki finansowe w segmencie Wydobycie. 

W segmencie Obrót – wzrosty cen paliwa gazowego, jak również cen energii elektrycznej mogą wpłynąć na pogorszenie wyników sprzedawców energii w roku bieżącym (konieczność zakupu na potrzeby bilansowania) oraz ceny dla klientów (w zakresie klientów nie posiadających zakupionej energii z zagwarantowaną ceną „sztywną”). 

W segmencie Wytwarzanie – możliwa jest konieczność wsparcia interwencyjnego w bilansie energii elektrycznej, a w konsekwencji wyższa produkcję energii elektrycznej przez konwencjonalne źródła wytwórcze. Grupa nie identyfikuje obecnie wpływu wojny w Ukrainie na realizację dostaw węgla kamiennego do jednostek wytwórczych GK ENEA. Grupa ocenia, że możliwe są trudności w realizacji dostaw biomasy z Ukrainy i Białorusi, jednak ich wpływ na wyniki finansowe spółek segmentu jest obecnie trudny do zwymiarowania. W przypadku ograniczeń dostaw z kierunku wschodniego w pierwszej kolejności mogą być one zastępowane dostawami z innych kierunków (krajowy, alternatywny). Na potrzeby produkcji energii elektrycznej bloków nr 2-7 ENEA Elektrownia Połaniec S.A. oraz produkcji ciepła w jednostkach ENEA Ciepło sp. z o.o. istnieje możliwość zastąpienia biomasy węglem 

W segmencie Dystrybucja Grupa nie identyfikuje obecnie negatywnego wpływu sytuacji polityczno – gospodarczej w Ukrainie na działalność operacyjną i wyniki finansowe segmentu. 

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, rozwój sytuacji wywołanej konfliktem zbrojnym w Ukrainie jest niemożliwy do przewidzenia, podobnie jak potencjalne negatywne skutki dla działalności operacyjnej i finansowej Jednostki Dominującej oraz Grupy z tym związane. 

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa nie identyfikuje ryzyka dotyczącego zdolności do kontynuowania działalności.

Wyniki wyszukiwania