Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

6. Wpływ nowych standardów i interpretacji oraz zmiana zasad polityki rachunkowości i prezentacji danych

Nowe Standardy, zmiany do Standardów oraz Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez Unię Europejską:

Standard

Data wejścia w życie

MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe 1 stycznia 2023
MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe – odroczenie zastosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe 1 stycznia 2023
MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych 1 stycznia 2023
MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów 1 stycznia 2023
MSR 12 Podatek dochodowy 1 stycznia 2023
MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe – zmiany dot. sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostkami stowarzyszonymi lub wspólnymi przedsięwzięciami  
MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostkami stowarzyszonymi lub wspólnymi przedsięwzięciami  

Grupa ma zamiar zastosować je dla okresów, dla których będą obowiązujące po raz pierwszy.

Spółki Grupy są w trakcie analizy wpływu Nowych Standardów, zmian do Standardów oraz Interpretacji na sprawozdanie finansowe. Na moment obecny nie identyfikują istotnych zmian w związku z implementacją nowych Standardów.

Nowe Standardy, zmiany do Standardów oraz Interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską, które jeszcze nie obowiązują:

Standard

Data wejścia w życie
MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe 1 stycznia 2022
MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 1 stycznia 2022
MSR 41 Rolnictwo – poprawki zawierają wyjaśnienia oraz doprecyzowują wytyczne Standardu w zakresie ujmowania oraz wyceny 1 stycznia 2022
MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy – poprawki zawierają wyjaśnienia oraz doprecyzowują wytyczne standardu w zakresie ujmowania oraz wyceny 1 stycznia 2022
MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć – aktualizacja referencji do Założeń Koncepcyjnych 1 stycznia 2022
MSSF 9 Instrumenty finansowe – poprawki zawierają wyjaśnienia oraz doprecyzowują wytyczne standardu w zakresie ujmowania oraz wyceny 1 stycznia 2022
MSSF 16 Leasing – poprawki do przykładów ilustrujących 1 stycznia 2022

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., z wyjątkiem zastosowania zmian do Standardów i Interpretacji wymienionych poniżej:

  • MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, MSSF 4 – Umowy ubezpieczeniowe, MSSF 7 Instrumenty finansowe oraz MSSF 16 Leasing – druga część zmian związanych z reformą IBOR, które mają zastosowanie od 1 stycznia 2021 r. Zmiany odnoszą się do kwestii księgowych, które pojawią się w momencie, gdy instrumenty finansowe oparte na IBOR przejdą na nowe stopy Zmiany wprowadzają szereg wytycznych i zwolnień, w szczególności praktyczne uproszczenie w przypadku modyfikacji umów wymaganych przez reformę, które będą ujmowane poprzez aktualizację efektywnej stopy procentowej, zwolnienie z obowiązku zakończenia rachunkowości zabezpieczeń, tymczasowe zwolnienie z konieczności identyfikacji komponentu ryzyka, a także obowiązek zamieszczenia dodatkowych ujawnień;
  • MSSF 16 Leasing – uproszczenie zmian wynikających z umów leasingu w związku z COVID-19, np.: odroczenie lub zwolnienie z płatności leasingowych. Uproszczenie dotyczy oceny, czy zmiany te stanowią modyfikacje leasingu. Leasingobiorcy mogą skorzystać z uproszczenia polegającego na niestosowaniu wytycznych MSSF 16 dotyczących modyfikacji umów leasingowych. W rezultacie, spowoduje to ujęcie ulg i zwolnień w zakresie leasingu jako zmiennych opłat leasingowych w okresie, w których występuje zdarzenie lub jako warunek, który powoduje obniżenie płatności, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydłużyła dostępność praktycznego rozwiązania dotyczącego ulg w płatnościach leasingowych do czerwca 2022 r.

Grupa w związku z implementacją wyżej wymienionych zmian do Standardów oraz Interpretacji nie zidentyfikowała wpływu na sprawozdanie finansowe.

Wyniki wyszukiwania