Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

5. Zasady (polityka) rachunkowości i ważne oszacowania i założenia

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione jako element poszczególnych not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zasady te stosowane były we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, z wyjątkiem zastosowania zmian do Standardów i Interpretacji opisanych w nocie 6.

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu przyjęcia pewnych założeń i dokonania szacunków, które wpływają na stosowanie przyjętych zasad rachunkowości oraz na wielkości wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz w notach objaśniających do tego sprawozdania finansowego. Założenia i szacunki oparte są na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących i przyszłych zdarzeń i działań. Rzeczywiste wyniki mogą się jednak różnić od przewidywanych. Wartości szacunkowe podawane w poprzednich latach obrotowych nie wywierają istotnego wpływu na bieżący okres sprawozdawczy. Podstawowe obszary, w których szacunki Zarządu mają istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zostały przedstawione w następujących notach objaśniających:

Noty, w których są opisane ważne oszacowania i założenia

Noty, w których są opisane ważne oszacowania i założenia Nota
Utrata wartości aktywów niefinansowych rozdział (bez numeru)
Opodatkowanie 12
Rzeczowe aktywa trwałe 14
Wartości niematerialne i wartość firmy 15
Prawo do korzystania ze składnika aktywów 16
Nieruchomości inwestycyjne 17
Prawa do emisji CO2 19
Zapasy 20
Świadectwa pochodzenia energii 21
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 22
Aktywa i zobowiązania z tytułu umów z klientami 24
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 32
Rezerwy 33
Instrumenty finansowe i wartość godziwa 35

Wyniki wyszukiwania