Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

Kapitał zakładowy (wartość nominalna) Kapitał z przeszacowania oraz z rozliczenia połączenia Kapitał zakładowy razem Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających Zyski zatrzymane Udziały
niekontrolujące
Kapitał własny razem
Stan na 1 stycznia 2020 441 443 146 575 588 018  3 632 464 (16 295) (17 356) 10 268 882 1 024 058 15 479 771
Strata netto okresu sprawozdawczego (2 268 412) 34 075 (2 234 337)
Inne całkowite dochody netto (88 178) (62 308) (595) (151 081)
Całkowite dochody netto rozpoznane w okresie (88 178) (2 330 720) 33 480 (2 385 418)
Stan na 31 grudnia 2020 441 443 146 575 588 018 3 632 464 (16 295) (105 534) 7 938 162 1 057 538 13 094 353
Zysk netto okresu sprawozdawczego 1 678 536 107 934 1 786 470
Inne całkowite dochody netto 17 036 214 451 63 720 2 064 297 271
Całkowite dochody netto rozpoznane w okresie 17 036 214 451 1 742 256 109 998 2 083 741
Dywidendy (86) (86)
Pokrycie straty netto – przeniesienie (939 680) 939 680
Inne (741) 741
Stan na 31 grudnia 2021 441 443 146 575 588 018 2 692 784 108 917 10 620 839 1 167 450 15 178 008

Wyniki wyszukiwania