Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  Rok zakończony
Nota 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) netto okresu sprawozdawczego 1 786 470 (2 234 337)
Korekty:
Podatek dochodowy w zyskach i stratach 12 368 163 (369 212)
Amortyzacja 9 1 539 286 1 598 063
Strata na zmianie, sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz prawa do korzystania ze składnika aktywów 35 253 34 890
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych 30 124 3 410 154
(Zysk)/strata na sprzedaży aktywów finansowych (5 892) 17 964
Przychody z tytułu odsetek (17 547) (14 743)
Przychody z tytułu dywidend (227) (283)
Koszty z tytułu odsetek 160 017 241 823
Zysk z wyceny instrumentów finansowych (108 567) (77 311)
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 15 825 144 014
Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych (192 561) 332 361

Odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i współkontrolowanych

129 208
Inne korekty (40 338) (26 779)
Korekty razem 1 783 536 5 420 149
Podatek dochodowy zapłacony (526 612) (300 100)
Zmiany kapitału obrotowego:
Prawa do emisji CO2 40 (330 919) (1 153 931)
Zapasy 40 9 660 241 866
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 40 (1 271 094) (50 875)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 40 2 607 735 431 129
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 40 (4 344) 67 694
Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji oraz usług modernizacji oświetlenia drogowego 40 120 152 33 259
Pozostałe rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia 40 1 312 336 702 910
Zmiany kapitału obrotowego razem 2 443 526 272 052
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   5 486 920 3 157 764
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz prawa do korzystania ze składnika aktywów (1 901 807) (2 382 772)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz prawa do korzystania ze składnika aktywów 3 324 9 841
Nabycie aktywów finansowych 40 (68 219) (199 415)
Wpływ ze zbycia aktywów finansowych 40 121 461 476
Nabycie jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych (707) (1 700)
Zbycie jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 982
Dywidendy otrzymane 227 283
Wypływy z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Likwidacji Kopalń (6 080) (7 592)
Odsetki otrzymane 911 3 443
Inne (wydatki)/wpływy z działalności inwestycyjnej (359) 1 136
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 850 267) (2 576 300)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Otrzymane kredyty i pożyczki 1 275 2 308
Spłata kredytów i pożyczek (217 154) (176 371)
Wykup obligacji (997 110) (1 894 310)
Dywidendy wypłacone (105)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu (41 128) (52 154)
Odsetki zapłacone (165 611) (276 256)
Inne wydatki z działalności finansowej (4 821) (5 074)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (1 424 654) (2 401 857)
Przepływy pieniężne netto razem   2 211 999 (1 820 393)
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 25 1 941 554 3 761 947
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 25 4 153 553 1 941 554
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 646 928 754 321

Wyniki wyszukiwania