Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Stan na
Nota 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 14 19 225 475 18 903 722
Prawo do korzystania ze składnika aktywów 16 774 099 730 078
Wartości niematerialne 15 350 188 359 365
Nieruchomości inwestycyjne 17 20 282 21 239
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i współkontrolowane 18 137 881 133 647
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 1 400 872 1 296 061
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 35 195 031 97 957
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 22 74 434 72 381
Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy 11 180 11 256
Należności z tytułu leasingu i subleasingu finansowego 23.1 580 513
Środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń 147 671 141 591
Aktywa trwałe razem 22 337 693 21 767 810
Aktywa obrotowe
Prawa do emisji CO2 19 2 859 978 2 529 059
Zapasy 20 1 115 920 1 129 975
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 22 3 312 572 2 132 191
Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy 11 652 13 428
Aktywa z tytułu umów z klientami 24 412 908 322 446
Należności z tytułu leasingu i subleasingu finansowego 23.1 903 975
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 3 147 10 470
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 35 419 321 41 894
Dłużne aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 36 61
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25 4 153 553 1 941 554
Aktywa obrotowe razem 12 289 954 8 122 053
AKTYWA RAZEM 34 627 647 29 889 863
Stan na
Nota 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Kapitał zakładowy 588 018 588 018
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 2 692 784 3 632 464
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych (16 295)
Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających 108 917 (105 534)
Zyski zatrzymane 10 620 839 7 938 162
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej razem 14 010 558 12 036 815
Udziały niekontrolujące 27 1 167 450 1 057 538
Kapitał własny razem 26 15 178 008 13 094 353
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 30 4 457 014 6 607 756
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 31 123 947 132 793
Zobowiązania z tytułu umów z klientami 24 18 389 10 833
Zobowiązania z tytułu leasingu 30 565 993 529 140
Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji oraz usług modernizacji oświetlenia drogowego 34 377 016 261 162
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 473 785 445 094
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 32 962 473 1 097 643
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej 35 17 588 75 131
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 33 874 929 849 990
Zobowiązania długoterminowe razem 7 871 134 10 009 542
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 30 2 177 791 1 224 061
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 31 4 439 560 2 037 926
Zobowiązania z tytułu umów z klientami 24 441 947 246 629
Zobowiązania z tytułu leasingu 30 30 678 25 172
Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji oraz usług modernizacji oświetlenia drogowego 34 18 073 13 308
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 63 774 73 500
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 32 525 031 497 483
Zobowiązania z tytułu ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego nabycia akcji 281 281
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej 35 247 929 70 987
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 33 3 633 441 2 596 621
Zobowiązania krótkoterminowe razem 11 578 505 6 785 968
Zobowiązania razem 19 449 639 16 795 510
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 34 627 647 29 889 863

Wyniki wyszukiwania