Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Rok zakończony
Nota 31 grudnia 2020 31 grudnia 2020
Przychody ze sprzedaży 8 21 269 948 18 241 997
Podatek akcyzowy (73 277) (65 492)
Przychody ze sprzedaży netto   21 196 671 18 176 505
Rekompensaty 3 284
Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego 13 976 14 765
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 21 210 647 18 194 554
Pozostałe przychody operacyjne 10 229 612 248 815
Zmiana rezerwy dotyczącej umów rodzących obciążenia (199 282) 17 745
Amortyzacja 9 (1 539 286) (1 598 063)
Koszty świadczeń pracowniczych 9 (2 124 682) (1 963 108)
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów 9 (4 783 294) (3 643 315)
Zakup energii i gazu na potrzeby sprzedaży 9 (8 655 752) (7 514 300)
Usługi przesyłowe 9 (440 669) (472 104)
Inne usługi obce 9 (965 655) (914 208)
Podatki i opłaty 9 (471 578) (443 407)
Strata na zmianie, sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz prawa do korzystania ze składnika aktywów (35 253) (34 890)
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (30 124) (3 410 154)
Pozostałe koszty operacyjne 10 (127 317) (173 824)
Zysk/(strata) operacyjny 2 067 367 (1 706 259)
Koszty finansowe 11 (214 803) (346 336)
Przychody finansowe 11 125 106 54 346
Przychody z tytułu dywidend 227 283
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie (15 825) (144 014)
Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 18 192 561 (332 361)
Odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i współkontrolowanych 18 (129 208)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 2 154 633 (2 603 549)
Podatek dochodowy 12 369 212
Zysk/(strata) netto okresu sprawozdawczego 2 154 633 (2 234 337)
Inne całkowite dochody
Podlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat:
– wycena instrumentów zabezpieczających 35 264 754 (108 862)
– podatek dochodowy (50 303) 20 684
Niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat:
– przeszacowanie programu określonych świadczeń 103 808 (77 658)
– pozostałe (1 264)
– podatek dochodowy (19 724) 14 755
Inne całkowite dochody netto 297 271 (151 081)
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy 2 083 741 (2 385 418)
Z tego zysk/(strata) netto:
przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 678 536 (2 268 412)
przypadający na udziały niekontrolujące 107 934 34 075
Z tego całkowity dochód:
przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 973 743 (2 418 898)
przypadający na udziały niekontrolujące 109 998 33 480
Zysk/(strata) netto przypadająca na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 678 536 (2 268 412)
Średnioważona liczba akcji zwykłych 441 442 578 441 442 578
Zysk/(strata) netto przypadająca na akcjonariuszy Jednostki Dominującej na akcję (w zł na jedną akcję) 13 3,80 (5,14)
(Zysk/(strata) rozwodniona na akcję (w zł na jedną akcję) 3,80 (5,14)

Wyniki wyszukiwania